Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • muzeumlowicz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: muzeumlowicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DA.26/9.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-05 09:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-10-05
Data końca składania ofert: czwartek 2017-10-19 godz. 10:00
Oznaczenie: DA.26/9.2017
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji przeciwpożarowej (SSP) w skansenie w Maurzycach w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie robót pomocniczych (4 podmurówki pod rozdzielnice),
1.2. Ułożenie przewodów w istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
1.3. Montaż uchwytów i rur na budynkach wraz z poprowadzeniem przewodów w rurach,
1.4. Montaż drewnianych osłon rozdzielnic,
1.5. Montaż osprzętu (czujniki, sygnalizatory akustyczne, ręczne ostrzegacze pożaru, moduły sterujące itp.),
1.6. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie tego stosownymi protokołami,
1.7. Uruchomienie sytemu oraz zaprogramowanie w sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego,
1.8. Przeszkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego,
1.9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania.
1.10. Pomiary kontrolne obwodów elektrycznych.
Wykonana instalacja musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą przesłanie komunikatu o alarmie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej (UTA). Zakres zamówienia nie obejmuje świadczenia usługi przesyłania ww. danych do Państwowej Straży Pożarnej. Zamawiający zawrze odrębną umowę w tym zakresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej STWiORB. Wyżej wskazane opracowania stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Podstawą określenia zakresu robót, a w konsekwencji ceny oferty jest SIWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
  data wytworzenia informacji: 2017-10-04
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-10-04 16:18
Załączniki:
 • Ogłoszenie396.16kB
  Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach”

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:22
 • SIWZ537.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:34
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy24.46kB
  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:34
 • Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu20.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:37
 • Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
 • Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób47.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
 • Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej19.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
 • Załącznik Nr 6 - projekt umowy711.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa9.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
 • Załącznik nr 8 - STWIORB136.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-04
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-04 16:40
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-20 08:10
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Abmin
  data wytworzenia informacji: 2017-10-19
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-10-19 13:05
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert1.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-10-19
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-20 08:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-13 12:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
  data wytworzenia informacji: 2017-11-13
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-11-13 10:50
Załączniki:
[drukuj]