Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: muzeumlowicz.pl

Treść strony

Regulaminu naboru pracowników w Muzeum w Łowiczu

Zarządzenie nr 41/2018

Dyrektora Muzeum w Łowiczu

z dnia 19.12.2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Muzeum w Łowiczu

Regulamin

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum w Łowiczu

nr 41/2018 z dnia 19.12.2018r.

 

Regulamin naboru pracowników

 

§ 1

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania opartych na otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Muzeum w Łowiczu.

3. Nabór prowadzi się na podstawie:

 • Ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz
 • Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 ze zm.).

4. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko podejmuje dyrektor Muzeum w oparciu o informacje przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej o wakującym stanowisku w formie wniosku o przyjęcie nowego pracownika.

5. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Kierownik komórki organizacyjnej jest zobligowany do przedłożenia do akceptacji Dyrektorowi muzeum projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy. Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 2

1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w odrębnym zarządzeniu.

2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1) dyrektor instytucji kultury;

2) pracownicy instytucji kultury;

3. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie w stosunku do osoby, która złożyła ofertę, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Komisja rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru.

5. Członkowie komisji otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

 

§ 3

1. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) adres jednostki;

2) określenie stanowiska z informacją o dostosowaniu miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej;

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów

7) informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w muzeum.

 

2. Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia w/na stronie internetowej muzeum, BIP muzeum, tablicy ogłoszeń.

3. Wzór ogłoszenia naboru stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Ogłoszenie o naborze, jego publikację, informację o wynikach naboru, zgodnie z niniejszym regulaminem przygotowuje kierownik administracyjny.

 

§ 4

1. Ogłoszenie o naborze umieszcza się na stronie internetowej oraz BIP muzeum.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszenia dodatkowo w innych miejscach, m.in.

a) na tablicy ogłoszeń w muzeum

b) w prasie,

c) w urzędzie pracy.

 

3. Po zakończeniu składania dokumentów komisja dokonuje wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych.

 

4. Po wstępnej weryfikacji przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 

5. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego na dane stanowisko naboru.

 

6. Z wyłonionym w procesie rekrutacji kandydatem dyrektor podpisuje umowę o pracę.

 

§ 5

1. Po ogłoszeniu naboru następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae (CV);

3) kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu

4) kserokopie świadectw pracy;

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP.

5. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

§ 6

1. Komisja rekrutacyjna rozpoczyna swoja pracę po upływie terminu do złożenia ofert.

Prace komisji odbywają się na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego.

2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na danym stanowisku.

5. Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

§ 7

1. Z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne, komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

2. Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez komisję rekrutacyjną zostają indywidualnie powiadamiani o terminie rozmowy.

3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

4. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

 

§ 8

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

2. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół, wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

3. Protokół zawiera:

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,

2) ogólną liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

4) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

5) uzasadnienie dokonanego wyboru,

6) skład komisji przeprowadzającej nabór.

 

 

 

§ 9

1. Dyrektor sporządza informację o wynikach naboru (załącznik 7, 7a), która zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska pracy,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość),

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 

§ 10

1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

§ 11

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w archiwum zakładowym.

 

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

§ 12

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania w przypadku:

1) zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w zastępstwie,

2) przeszeregowania zatrudnionych w Muzeum pracowników.

 

 

Wykaz załączników:

 1. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika
 2. Opis stanowiska pracy
 3. Wzór ogłoszenia o naborze
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 6. Protokół z przeprowadzonego naboru
 7. 7a. Informacja o wynikach naboru

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru

Pracowników Muzeum w Łowiczu

 

 

Wniosek o przyjęcie nowego pracownika

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko .................................................

 

Wolne stanowisko powstało w wyniku:

a) urlopu wychowawczego pracownika,

b) urlopu bezpłatnego pracownika (urlop rozpoczyna się z dniem ................)

c) przejścia pracownika na emeryturę, rentę ( stosunek pracy powstaje z dniem.............),

d) powstania nowego stanowiska,

e) zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,

f) powstania innej niż wymieniona powyżej sytuacja (należy podać przyczynę wakatu i

termin w jakim powinien zostać zatrudniony nowy pracownik).*

Uzasadnienie: .........................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(data, podpis kierownika

komórki organizacyjnej)

 

 

 

Załączniki:

Opis stanowiska pracy, którego dotyczy rekrutacja wraz z zakresem zadań wykonywanych na

stanowisku, którego dotyczy wniosek.

* należy określić powstanie przyczyny powstania wolnego stanowiska pracy poprzez

podkreślenie właściwej opcji w pkt a – f.

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY

1. Stanowisko

................................................................................................

A. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie ( charakter lub typ szkoły)

................................................................................................

2. Wymagany profil (specjalność)

...................................................................................................

3. Obligatoryjne uprawnienia

.................................................................................................

4. Doświadczenie zawodowe

................................................................................................

5. Umiejętności zawodowe

...............................................................................................

 

B. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

.................................................................................................

................................................................................................

2. Zadania pomocnicze

................................................................................................

................................................................................................

2. Zakres samodzielności na stanowisku

...................................................................................................

 ..................................................................................................

3. Zakres i rodzaj decyzji podejmowanych na stanowisku pracy

...............................................................................................................

 

B. OPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku

...............................................................................................................

 

C. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

1. Sprzęt informatyczny

..........................................................................................................

2. Oprogramowanie

..........................................................................................................

3. Inne urządzenia

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu

ogłasza nabór na stanowisko

...........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 w ………………………………………………………………………………………        (nazwa instytucji kultury)

 

1. Wymagania niezbędne: .............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Wymagania dodatkowe: .............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: .............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

8) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

 

5. Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: ……………………………… składać poprzez

portal ePUAP lub osobiście w siedzibie …………………………………..

w terminie od …………….……… do ………..……………

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko …………………………………………………………………..……”.

(nazwa stanowiska)

 

6. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej …………………………. oraz na

tablicy informacyjnej ………………………………….
 

7. Informacja o wskaźniku o zatrudnienia osób niepełnosprawnych w muzeum w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

8. List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

                                                                

1.Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................

2.Imiona rodziców ................................................................................................................

3. Data urodzenia ......................................................................................

4. Obywatelstwo ...................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)  ....................................... .................................................................................................................

6. Wykształcenie .........................................................................................

            (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

            (zawód, specjalności, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające  ...................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia  nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

   ..............................................................................................................

   ..............................................................................................................

   ..............................................................................................................

   ..............................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia  u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania      

   ..............................................................................................................

   ..............................................................................................................

      (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym               

      seria ...............nr ............................... wydanym przez          

      ........................................................................................................

      lub innym dowodem tożsamości ............................................................

                                                         

 

…………………….                                          ……………………………………………..

(miejscowość i data)                                         (podpis osoby  ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze ………………………………………………………………….………………

(nazwa stanowiska)

 

W wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

Protokół z przeprowadzonego naboru na

.....................……………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

w Muzeum w Łowiczu

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłało …………………………… kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

2. Komisja w składzie:

Przewodniczący: …………………………             

Członek: …………………………              

 Członek: …………………………             

po dokonaniu analizy ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wybrała następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

3. Uzasadnienie wyboru: …………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………

4. Załączniki do Protokołu:

1) kopia ogłoszenia o naborze;

2) kopia ……… ofert kandydatów

3) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Protokół sporządził:

………………………….....................................

              (data, imię i nazwisko pracownika)

 

Przewodniczący: …………………………              …………………………………

 Członek: …………………………              …………………………………

 Członek: …………………………              …………………………………

(imię i nazwisko)                                                     (data, podpis)

Załącznik nr 7

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

.....................………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

 

w Muzeum w Łowiczu

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrana Pan/i ……………………………………………… zamieszkały/a

w …………………………………………….…………………………

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu

 

……………………………….

(data, pieczątka i podpis)

 

Załącznik nr 7a

do Regulaminu naboru

pracowników Muzeum w Łowiczu

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

.....................………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

 

w Muzeum w Łowiczu

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów).

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu

 

……………………………….

(data, pieczątka i podpis)

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-10 12:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-10 12:58:33