Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: muzeumlowicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DA.26/6.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-18
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-05-18
Data końca składania ofert: piątek 2017-06-02 godz. 10:00
Oznaczenie: DA.26/6.2017
Szczegółowa informacja:

Muzeum w Łowiczu: Modernizacja instalacji elektrycznej w skansenie w Maurzycach Etap
III

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-05-18 15:08
Załączniki:
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-29 10:52
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę  o przesłanie dokumentacji ,przedmiaru na roboty elektryczne zgodnie z zapytaniem.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres i formę dokumentacji projektowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. aktu prawnego jeżeli przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. Mając na uwadze powyższe zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-05-29 08:45
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-02 14:35
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1265, 831, 1579, 996, 1920 ¡2260) Zamawiający udostępnia następujące informacje:

 

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 02.06.2017 r. do godz. 10.00 oferty złożyli Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

Zakład Usług Technicznych IWTECH Robert Iwański

Ul. Botaniczna 13

99-400 Łowicz

Okres gwarancji: 72 miesięcy.

Okres rękojmi: 72 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2017 r..

Warunki płatności: termin płatności faktury 30 dni.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 276 452,00 zł brutto.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
  data wytworzenia informacji: 2017-06-02
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-06-02 12:36
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert188.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
   data wytworzenia informacji: 2017-06-02
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-06-02 12:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-22 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dyrektor Muzeum w Łowiczu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja instalacji elektrycznej w skansenie w Maurzycach - Etap III” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Usług Technicznych IWTECH Robert Iwański

Ul. Botaniczna 13

99-400 Łowicz.

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu, w związku z tym została poddana ocenie i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) według kryteriów oceny ustalonych przez Zamawiającego, którymi były: Kryterium A - cena oraz Kryterium B - okres rękojmi. Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-06-22 12:46
Załączniki:
 • Zawiadomienie133.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admin
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-06-22 12:47
[drukuj]